reģistrēties
izstrādāts nexus.lv
Cienījamie kolēģi, testi turpmāk būs
pieejami tikai jaunajā sistēmā!

 

Aicinām testus pildīt platformā kursi.mic.lv
(lietotājvārds un parole tiek saglabāti iepriekšējie)

Ja maksājums par testu ir veikts, bet nevarat testam piekļūt vai arī citu neskaidrību gadījumā, lūdzu, rakstiet uz mic@mic.lv