Likumdošana
   Pieteikuma
   veidlapa
   Iesniedzamo
   dokumentu
   saraksts
   Sertifikācijas
   komisijas
   nolikums
   Pasākumu
   pieteikšana
   Uz sākumlapu
Untitled Document

Iesniedzamie dokumenti

1. Lai pieteiktos farmaceita profesionālās kvalifikācijas sertifikācijas eksāmenam, farmaceitam jāiesniedz sekojoši dokumenti:

 

1)      aizpildīts un parakstīts iesniegums (lūgums iesniegumu drukāt uz vienas lapas abām pusēm)un apliecinājums;

2)      augstākās farmaceitiskās izglītības dokumenta kopija;

3)      uzvārda (vārda) maiņu apliecinoša dokumenta kopija, ja ir mainīts uzvārds (vārds);

4)      darba devēja izsniegta izziņa, kas apliecina profesionālo darbību specialitātē pēdējo triju gadu laikā;

5)      farmaceitiem, kuri vispārējo vidējo vai augstāko izglītību ir ieguvuši citā, nevis latviešu valodā, – dokumenta kopija, kas apliecina valsts valodas prasmi augstākajā pakāpē atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;

6)      ģimenes ārsta izsniegta izziņa par veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam;

7)      pases kopija;

8)      divas fotogrāfijas (3,5x4,5 cm).

 

Maksa par farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikāciju sastāda Ls 40,-.

 

2. Atkārtotai sertifikācijai farmaceitam divus mēnešus pirms sertifikāta darbības termiņa beigām jāiesniedz šādi dokumenti:

 

1)      aizpildīts un parakstīts iesniegums (lūgums iesniegumu drukāt uz vienas lapas abām pusēm), apliecinājums un atskaite par pēcdiploma apmācību un farmaceitisko darbību;

2)      darba devēja izsniegta izziņa, kas apliecina profesionālo darbību specialitātē pēdējo triju gadu laikā;

3)      ģimenes ārsta izsniegta izziņa par veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam;

4)      pases kopija, ja pase mainīta sertifikāta derīguma termiņa laikā;

5)      divas fotogrāfijas (3,5x4,5 cm);

6)      pēcdiploma apmācību apliecinošu dokumentu kopijas (lūgums apliecības kopēt uz lapas abām pusēm).

 

Maksa par profesionālās kvalifikācijas atkārtotu sertifikāciju bez eksāmena kārtošanas sastāda Ls 32,-.

 

3. Lai pārreģistrētu farmaceita profesionālās kvalifikācijas sertifikātu sakarā ar sertifikāta nozaudēšanu vai personas vārda/uzvārda maiņu, farmaceitam jāiesniedz sekojoši dokumenti:

1)      iesniegums par sertifikāta nozaudēšanu vai iesniegums par personas vārda/uzvārda maiņu;

2)      aizpildīts un parakstīts iesniegums (lūgums iesniegumu drukāt uz vienas lapas abām pusēm), apliecinājums;

3)      jaunās pases kopija (vārda vai uzvārda maiņas gadījumā);

4)      vārda vai uzvārda maiņu apliecinoša dokumenta kopija (vārda vai uzvārda maiņas gadījumā);

5)      divas fotogrāfijas (3,5x4,5 cm).

 

Maksa par sertifikāta pārreģistrēšanu sastāda Ls 3,50.

 

Sertificējamo farmaceitu profesionālo zināšanu pārbaude, kā arī sertifikāta un apliecības-piespraudes noformēšana un reģistrēšana ir maksas pakalpojumi, kas tiek veikti par sertificējamās personas līdzekļiem.

Samaksu par farmaceitu sertifikāciju un atkārtotu sertifikāciju iespējams veikt LFB, iesniedzot dokumentus, vai pirms dokumentu sniegšanas, veicot maksājumu ar bankas pārskaitījumu.LFB Rekvizīti:

Juridiskā adrese: Pils iela 21, Rīga, LV-1050

Reģistrācijas Nr.: 4 000 800 867 6

A/S “SWEDBANK”

Bankas kods: HABALV22

Konts: LV69HABA000140J045628

Vieta jūsu reklāmai
Notikumu kalendārs
11/03 „Respiratoro slimību modulis 20p”
14/03 LFB konference Tukumā
15/03 Seminārs "Muguras sāpju eksperts" Rīgā
19/03 LFB valdes sēde
11/04 FA seminārs


Top.LV

 RedakcijaIzstrādāts SIA MITC