Likumdošana
   Pieteikuma
   veidlapa
   Iesniedzamo
   dokumentu
   saraksts
   Sertifikācijas
   komisijas
   nolikums
   Pasākumu
   pieteikšana
   Uz sākumlapu
Untitled Document

Pasākumu pieteikšanas kārtība

Pasākuma organizētājs iesniedz LFB Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikācijas komisijai pasākuma pieteikumu, kas sastāv no:

1. pasākuma programmas; 

2. lekciju tēzēm;

3. pieteikuma veidlapas (vienošanās protokols)

Pieteikuma veidlapa satur sekojošu informāciju:

 1. pasākuma organizētājas institūcijas nosaukums, adrese, tālrunis, reģistrācijas apliecības Nr. LR UR;
 2. kursu/semināra programma/tēma;
 3. pēcdiploma apmācības pasākuma norises:
  • vieta (adrese, telpa),
  • datums (vai datumi, ja notiek pasākumi ar vienādu programmu), laiks, katras lekcijas nosaukums, lekcijas sākums, ilgums),
  • lektora vārds, uzvārds, akadēmiskais/zinātniskais grāds;
 4. plānotais dalībnieku skaits;
 5. informācijas/uzaicinājuma veids (publikācija presē“, uzaicinājumu nosūtīšana fiziskām/juridiskām personām utml.) (pievienot pieteikumam);
 6. pieteikuma iesniedzēja vārds, uzvārds, amats, kontakttālruņa Nr.

 

Pasākumu pieteikumus pieņem LFB birojā, pa faksu, pa pastu vai e-pastu: lfb@farmaceitubiedriba.lv

LFB Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikācijas komisija vērtē pasākumus, kas ir pieteikti ne vēlāk kā 10 darba dienas pirms pasākuma norises.

Pēc vienošanās LFB izsniedz pasākuma organizētājiem vienota parauga numurētas apliecības saskaņā ar plānoto dalībnieku skaitu. Pēc pasākuma norises - divu nedēļu laikā pasākuma organizētājs obligāti iesniedz LFB dalībniekiem izsniegto apliecību sarakstu (arī elektroniskā veidā). LFB nodrošina vienota reģistra veidošanu par farmaceitu pēcdiploma apmācību un to dalībniekiem.

Tālrunis uzziņām 67502571

Vieta jūsu reklāmai
Notikumu kalendārs
11/03 „Respiratoro slimību modulis 20p”
14/03 LFB konference Tukumā
15/03 Seminārs "Muguras sāpju eksperts" Rīgā
19/03 LFB valdes sēde
11/04 FA seminārs


Top.LV

 RedakcijaIzstrādāts SIA MITC