Likumdošana
   Pieteikuma
   veidlapa
   Iesniedzamo
   dokumentu
   saraksts
   Sertifikācijas
   komisijas
   nolikums
   Pasākumu
   pieteikšana
   Uz sākumlapu
 Sertifikācija Ceturtdiena 25.07.2024  Apstiprināts Latvijas Farmaceitu biedrības valdes sēdē 31.03.2010. (Protokols Nr.7)

Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikācijas komisijas nolikums

I Vispārīgie jautājumi

 

1. Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikācijas komisija (turpmāk - Sertifikācijas komisija) ir Latvijas Farmaceitu biedrības (turpmāk – LFB) izveidota komisija, kura veic farmaceitu sertifikāciju un atkārtotu sertifikāciju.

2. Sertifikācijas komisija ir akreditēta atbilstoši standartā LVS EN ISO/IEC 17024:2005 "Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām." noteiktajām prasībām valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā.

3. Latvijas Farmaceitu biedrība:

3.1. nodrošina ar sertifikāciju un atkārtotu sertifikāciju saistīto pakalpojumu pieejamību visām sertificējamām un atkārtoti sertificējamām personām saskaņā ar Farmācijas likumu un Ministru kabineta (MK) 2010.gada 23.marta noteikumiem Nr.290 "Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikātu izsniegšanas, pārreģistrēšanas un anulēšanas kārtība", atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17024:2005 noteiktajām prasībām un sertifikācijas kritērijiem;

3.2. informē sertificējamo farmaceitu par sertifikācijas prasībām, eksāmena programmu, ieteicamās literatūras sarakstu, vērtēšanas sistēmu un sertifikācijas eksāmena komisijas personālsastāvu, kā arī atkārtotas sertifikācijas vērtēšanas sistēmu;

3.3. paziņo sertificējamajiem farmaceitiem par sertifikācijas eksāmena norises laiku un vietu;

3.4. organizē sertifikātu un sertificēto farmaceitu apliecību-piespraužu izgatavošanu un izsniegšanu;

3.5. veido un aktualizē sertificēto farmaceitu reģistru un iesniedz informāciju par sertificētajiem farmaceitiem Veselības inspekcijā un Zāļu valsts aģentūrā;

3.6. organizē sertificēto farmaceitu un anulēto sertifikātu sarakstu regulāru publicēšanu LFB medijos;

3.7. nodrošina Sertifikācijas komisijas sēžu protokolēšanu un ar sertifikāciju saistītās lietvedības kārtošanu un dokumentācijas uzglabāšanu;

3.8. izstrādā un apstiprina atkārtotās sertifikācijas vērtēšanas sistēmu;

3.9. izsniedz vai ierakstīta pasta sūtījuma veidā nosūta attiecīgajai personai motivētu Sertifikācijas komisijas lēmumu par atteikumu piešķirt sertifikātu vai atkārtoti piešķirt sertifikātu, kā arī par sertifikāta anulēšanu ne vēlāk kā desmit dienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas.

 

II Sertifikācijas komisija

4. Sertifikācijas komisijas sastāvā ir trīs locekļi ar augstāko farmaceitisko izglītību.

5. Sertifikācijas komisija:

5.1. nosaka farmaceitu profesionālās atbilstības vienotu novērtēšanas kārtību;

5.2. apstiprina sertifikācijas eksāmenu komisijas personālsastāvu. Sertifikācijas komisija ir tiesīga apstiprināt vai neapstiprināt sertifikācijas eksāmenu komisiju, kā arī noraidīt kādu no sertifikācijas eksāmenu komisijas locekļu kandidatūrām, ja sertifikācijas komisijai ir pamatotas pretenzijas;

5.3. uzrauga eksāmenu komisijas darbības atbilstību Sertifikācijas komisijas lēmumiem;

5.4. apstiprina sertifikācijas eksāmenu jautājumus pēc sertifikācijas eksāmenu komisijas priekšlikuma;

5.5. izskata pretendenta iesniegumus, izvērtē tiem pievienotos dokumentus divu nedēļu laikā pēc šo 2010.gada 23.marta MK noteikumu Nr. 290 7.punktā minēto dokumentu saņemšanas;

5.6. divu nedēļu laikā pēc sertificējamo farmaceitu profesionālo zināšanu pārbaudes rezultātu saņemšanas pieņem lēmumu par sertifikāta piešķiršanu;

5.7. izvērtē atkārtoti sertificējamās personas profesionālo darbību un pēcdiploma apmācību saskaņā ar atkārtotas sertifikācijas vērtēšanas sistēmu;

5.8. pieņem lēmumus par atteikumu kārtot eksāmenu, sertifikāta vai atkārtota sertifikāta piešķiršanu, sertifikāta pārreģistrēšanu, sertifikāta anulēšanu;

5.9. izvērtē pēcdiploma apmācību pasākumu programmas.

6. Sertifikācijas komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz divi no komisijas locekļiem.

7. Sertifikācijas komisijas darbu vada sertifikācijas komisijas priekšsēdētājs.

8. Sertifikācijas komisijas darbu organizē komisijas speciālists, kuru pēc Sertifikācijas komisijas priekšlikuma pieņem darbā LFB valde.

9. Komisijas speciālists:

9.1. nodrošina sertifikācijas komisijas darbu;

9.2. pieņem no sertificējamā farmaceita MK 2010.gada 23.marta noteikumu Nr.290 "Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikātu izsniegšanas, pārreģistrēšanas un anulēšanas kārtība" 7. un 10.punktā noteiktos dokumentus, tos izvērtē un nodod Sertifikācijas komisijai izskatīšanai;

9.3. katrai sertificējamai personai noformē personīgo lietu;

9.4. visu dokumentāciju, kas saistīta ar farmaceitu sertifikāciju, nodod LFB arhīvā.

 

III Sertifikācijas eksāmenu komisija

 

10. Sertifikācijas eksāmenu komisiju 4 cilvēku sastāvā apstiprina Sertifikācijas komisija.

11. Eksāmenu komisija:

11.1. saskaņā ar eksāmenu programmu sagatavo eksāmenu jautājumus un ieteicamās literatūras sarakstu;

11.2. nosaka sertifikācijas vērtēšanas sistēmu, saskaņojot to ar Sertifikācijas komisiju;

11.3. veic sertificējamo personu profesionālo zināšanu pārbaudi.

12. Sertifikācijas eksāmenu komisiju vada priekšsēdētājs.

13. Sertifikācijas eksāmenu komisija ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās vairāk kā puse tās locekļu.

14. Sertifikācijas eksāmena gaitu protokolē. Sertifikācijas eksāmenu komisijas lēmumu ieraksta protokolā un sertificējamās personas profesionālo zināšanu pārbaudes lapā.

15. Visu dokumentāciju, kas saistīta ar sertifikācijas eksāmenu, nodod un glabā Latvijas Farmaceitu biedrības lietvedībā.

IV Sertifikācijas eksāmenu gaita

 

16. Sertificējamo farmaceitu profesionālās atbilstības pārbaude notiek divos etapos:

16.1. testveida rakstisks eksāmens;

16.2. pārrunas.

17. Testveida rakstiskā eksāmena jautājumu minimālais skaits ir 70.

18. Par katru pareizi atbildētu jautājumu pretendents saņem pozitīvu punktu.

19. Pretendentu testveida rakstiskais eksāmens tiek atzīts par nokārtotu, ja vismaz 75% atbilžu ir pozitīvas.

20. Izsniedzot pretendentam jautājumus, viņam norāda laiku, kāds atvēlēts atbilžu gatavošanai. Šis laiks nevar būt ilgāks par divām stundām.

21. Pretendentu rakstiskās atbildes novērtē trīs stundu laikā pēc eksāmena un rezultātu ieraksta profesionālo zināšanu pārbaudes lapā.

22. Pārrunās:

22.1. analizē neatbildētos jautājumus un/vai uzdod jautājumus saskaņā ar eksāmena programmu;

22.2. pārrunā ar tiešo darbu saistītos jautājumus;

22.3. uzdod veikt kādas konkrētas situācijas analīzi.

23. Profesionālo zināšanu pārbaudes lapu un sertifikācijas eksāmenu komisijas protokolu paraksta komisijas locekļi un trīs dienu laikā iesniedz sertifikācijas komisijai.

24. Sertifikācijas komisija divu nedēļu laikā pēc sertificējamo farmaceitu profesionālo zināšanu pārbaudes rezultātu saņemšanas pieņem lēmumu par sertifikāta piešķiršanu.

V Sertifikācijas un atkārtotas sertifikācijas kārtība

25. Pretendēt uz sertifikāta saņemšanu ir tiesības farmaceitam, kas atbilst Farmācijas likumā noteiktajām prasībām.

26. Lai iegūtu sertifikātu, farmaceits LFB iesniedz iesniegumu, apliecinājumu (skatīt Pielikumu Nr.1), kā arī MK 2010.gada 23.marta noteikumu Nr.290 "Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikātu izsniegšanas, pārreģistrēšanas un anulēšanas kārtība" 7.punktā minētos dokumentus.

27. Sertifikācijas komisija divu nedēļu laikā izskata pretendenta iesniegumu, izvērtē tam pievienotos dokumentus un paziņo par sertifikācijas eksāmena laiku un norises vietu. Sertificējamo farmaceitu sarakstā iekļauj tos pretendentus, kuru iesniegtie dokumenti atbilst visām sertifikācijas noteikumu prasībām.

28. Sertificējamais farmaceits kārto sertifikācijas eksāmenu četru mēnešu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas.

29. Sertifikācijas komisija divu nedēļu laikā pēc sertificējamo farmaceitu profesionālo zināšanu pārbaudes rezultātu saņemšanas pieņem lēmumu par sertifikāta piešķiršanu.

30. Atkārtotai sertifikācijai farmaceits divus mēnešus pirms sertifikāta darbības termiņa beigām LFB iesniedz iesniegumu, apliecinājumu (skatīt Pielikumu Nr.1), atskaiti (skatīt Pielikumu Nr.2), kā arī MK 2010.gada 23.marta noteikumu Nr.290 "Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikātu izsniegšanas, pārreģistrēšanas un anulēšanas kārtība" 10.punktā minētos dokumentus.

31. Sertifikācijas komisija sniedz atzinumu par atkārtotai sertifikācijai iesniegtajiem dokumentiem viena mēneša laikā no dokumentu iesniegšanas datuma.

32. Ja Sertifikācijas komisija akceptē farmaceita profesionālās darbības un pēcdiploma apmācības apliecinājumus, atkārtoti sertificējamais farmaceits saņem sertifikātu atkārtoti bez eksāmena kārtošanas divu mēnešu laikā no dokumentu iesniegšanas datuma.

33. Ja Sertifikācijas komisija neakceptē profesionālās darbības un pēcdiploma apmācības apliecinājumus un atkārtotā sertifikācija tiek atteikta, sertificējamais farmaceits kārto sertifikācijas eksāmenu.

34. Sertifikāts tiek pārreģistrēts, pamatojoties uz sertificētās personas iesnieguma par:

34.1. sertifikāta nozaudēšanu;

34.2. sertificētās personas vārda vai uzvārda maiņu.

35. Sertifikācijas komisijas pilnvaroti eksperti pārbauda dokumentus, par kuru patiesīgumu komisijai radušās šaubas, iesniedzot komisijai rakstisku slēdzienu. Ja eksperti atklājuši ar nodomu pieļautas neprecizitātes vai pat melus, komisijas sēdē pretendentam atsaka sertifikāciju un paskaidro atteikuma iemeslus. Atkārtoti pieteikties sertifikācijai pretendents ir tiesīgs pēc viena gada.

36. Pēc sertifikāta piešķiršanas farmaceitam tiek izsniegts sertifikāts un apliecība- piespraude, kā arī Latvijas farmaceitu ētikas kodekss. Par sertifikāta un ētikas kodeksa saņemšanu sertificētais farmaceits parakstās uzskaites žurnālos.

37. Sertificējamo farmaceitu profesionālo zināšanu pārbaude, kā arī sertifikāta un apliecības- piespraudes noformēšana un reģistrēšana ir maksas pakalpojumi, kas tiek veikti par sertificējamās personas līdzekļiem (skatīt Pielikumu Nr.3).

VI Sertificējamā farmaceita tiesības un pienākumi

 

38. Sertificējamais farmaceits ir tiesīgs:

38.1. iepazīties ar sertifikācijas kritērijiem, kā arī ar sertifikācijas eksāmena noteikumiem;

38.2. kārtot sertifikācijas eksāmenu četru mēnešu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas;

38.3. saņemt informāciju par sertifikācijas eksāmena vietu un laiku ne vēlāk kā divus mēnešus pirms minētā eksāmena;

38.4. iepazīties ar sertifikācijas eksāmena vērtēšanas sistēmu un ne vēlāk kā triju dienu laikā pēc eksāmena saņemt informāciju par tā rezultātiem;

38.5. iepazīties ar sertifikācijas eksāmena komisijas personālsastāvu un iesniegt Sertifikācijas komisijas priekšsēdētājam argumentētas pretenzijas pret atsevišķu eksāmena komisijas locekļu kandidatūrām;

38.6. iesniegt sertificēšanas institūcijā pretenzijas par sertifikācijas eksāmena norisi vai vērtējumu, kā arī apstrīdēt Sertifikācijas komisijas lēmumu par sertifikāta anulēšanu;

38.7. sertificēšanas institūcijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

39. Sertificētā farmaceita pienākumi:

39.1. pildot savus darba pienākumus, nēsāt pie apģērba redzamā vietā piestiprinātu apliecību-piespraudi;

39.2. regulāri papildināt savas profesionālās zināšanas;

39.3. pildīt savus darba pienākumus atbilstoši farmaceita ētikas normām un ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus.

40. Farmaceitam, kura sertifikāts ir anulēts, triju darbdienu laikā pēc rakstiskā paziņojuma saņemšanas LFB jānodod anulētais sertifikāts un apliecība-piespraude.

VII Sertifikāta anulēšanas kārtība

 

41. Sertifikācijas komisija var pieņemt lēmumu par sertifikāta anulēšanu, ja:

41.1.sertificētais farmaceits pārkāpis farmaceitisko darbību reglamentējošos aktus un citus normatīvos aktus;

41.2. saņemts sertificētās personas iesniegums;

41.3. pēc sertifikāta piešķiršanas atklājas, ka sertifikācijai iesniegtie dokumenti ir viltoti vai tie satur informāciju, kas neatbilst faktiskajai situācijai.

42. Priekšlikumus par sertifikāta anulēšanu sertifikācijas komisijai var iesniegt:

42.1. Veselības ministrija;

42.2. Veselības inspekcija;

42.3. Latvijas Farmaceitu biedrība.

43. Jautājumu par sertifikāta anulēšanu Sertifikācijas komisija lemj pilnā sastāvā, izskatot visus ar lietu saistītos materiālus.

44. Farmaceita, kura lietu par sertifikāta anulēšanu izskata, piedalīšanās sēdē ir obligāta. Par sēdes norises laiku farmaceits jābrīdina vismaz divas nedēļas pirms sēdes. Ja ir farmaceita rakstisks lūgums izskatīt jautājumu bez viņa klātbūtnes, komisijai tas jārespektē.

45. Ja farmaceits uz sēdi nav ieradies un nav zināms viņa prombūtnes iemesls, komisija jautājuma izskatīšanu atliek. Ja noskaidrots, ka kavējuma iemesli nav uzskatāmi par attaisnojošiem, farmaceitam paziņo nākošās sēdes datumu, un tad jautājumu izskata neatkarīgi no farmaceita klātbūtnes.

46. Lēmumu par sertifikāta anulēšanu pieņem, atklāti balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu. Lēmumā jānorāda laiks, pēc kura farmaceitam ir tiesības lūgt viņu sertificēt.

47. Anulēto sertifikātu pievieno farmaceita personīgajai lietai.

48. Lēmumu par sertifikāta anulēšanu LFB rakstiski paziņo:

48.1. farmaceitam, kura sertifikāts ir anulēts;

48.2. Veselības inspekcijai;

48.3. Zāļu valsts aģentūrai.

 

Latvijas Farmaceitu biedrības prezidente                                                                                                   L.Krīgere

 

Pielikums Nr. 1 (apliecinājums)

Pielikums Nr. 2 (atskaite)

Pielikums Nr. 3 (pakalpojumu cenrādis)

Vieta jūsu reklāmai
Notikumu kalendārs
11/03 „Respiratoro slimību modulis 20p”
14/03 LFB konference Tukumā
15/03 Seminārs "Muguras sāpju eksperts" Rīgā
19/03 LFB valdes sēde
11/04 FA seminārs


Top.LV

 RedakcijaIzstrādāts SIA MITC